Годишно събрание

Управителният съвет на Асоциация “Детско сърце” – гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание на Асоциацията от 10.00 ч. на 18.03.2023 г. (събота). Събранието ще се проведе в къщата на Асоциация “Детско сърце”  (ул. Яков Крайков 3) при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад за 2021/2022 г.
  2. Финансов отчет
  3. Разни

                                                             Председател на УС:    

                                                                                         (М. Цонзарова)

Сподели публикацията: